Logo

Adresă

Șoseaua Bârlad-Bacău, km. 7, Comuna Perieni, Județul Vaslui

Acasă » Anunturi » Concursuri » Anunt concurs angajari

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului ,,Mircea Moțoc” Perieni scoate la concurs, conform HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, un post de inginer sef, un post de sef de ferma, un post de economist si trei posturi de asistenti de cercetare stiintifica.

 

Conditii specifice:

Inginer sef (un post):

–  inginer agronom cu specializarea in agronomie sau/si agricultura;

–  studii de master in domeniu sau echivalentul acestora;

–  vechime minima – 10 ani in domeniu.

 

Sef ferma vegetala (un post):

–  inginer agronom cu specializarea in agronomie sau/si agricultura;

–  studii de master in domeniu sau echivalentul acestora;

–  vechime minima – 5 ani in domeniu.

 

Economist  (un post)

– studii superioare de lunga durata;

– studii master, dupa caz;

– vechimea minima – 5 ani in domeniul contabilitate (constituie un avantaj experienta in contabilitate buget).

 

Inginer cercetare (trei posturi):

Studii superioare de lunga durata cu specializare in:

– agronomie;

– horticultura;

– imbunatatiri funciare si dezvoltare rurala;

– inginerie si protectia mediului in agricultura.

– montanologie;

 

Conditii generale

 

Candidatul:

– Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

– Cunoaste limba romana, scris si vorbit;

– Are varsta minima reglementata de prevederile legale;

– Are capacitate deplina de exercitiu;

– Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

Indeplineste conditiile de studiu si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice postului scos la concurs;

– Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarul pentru concurs trebuie sa contina urmatoarele acte:

– Cerere de inscriere;

– Copie dupa act de identitate;

– Copie dupa act nastere si casatorie;

– Curriculum vitae;

– Copii dupa diplomele de studii, doctorat sau alte documente care releva cursuri de specializare, realizate la nivel national sau international;

– Copie dupa cartea de munca, contrasemnata de responsabilul de personal precum si adeverinta care sa ateste vechimea in munca, dupa caz;

– Cazierul judiciar;

– Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului sau de unitatile sanitare abilitate;

Actele prevazute vor fi prezentate atat in copie cat si in original in vederea verificarii conformitatii acestora.

 

Dosarele pentru concurs se vor depune la sediul Statiunii de Cercetare- Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moțoc” Perieni, Sos. Barlad-Bacau, km. 7.

 

Calendarul competitiei

04 ianuarie 2021-15 ianuarie  2021 – depunerea dosarelor

18 ianuarie 2021 – comunicarea rezultatului selectiei dosarelor;

19 ianuarie 2021 – depunerea contestatiilor privind rezultatul selectiei dosarelor;

20 ianuarie 2021 – comunicarea rezultatelor contestatiilor privind selectia dosarelor;

21 ianuarie 2021, ora 10,00 – proba scrisa si interviul

22 ianuarie 2021 – comunicarea rezultatelor probei scrise si a interviului

25 ianuarie 2021 – depunerea contestatiilor privind rezultatele la proba scrisa si interviu;

26 ianuarie 2021 – comunicarea rezultatului final

Tematica de concurs

Pentru posturile de sef de ferma si inginer sef:

 • Agrotehnica;
 • Notiuni de: cadastru agricol, imbunatatiri funciare, pedologie, agrometeorologie;
 • Managementul fermelor agricole;
 • Legislatie privind protectia solului in Romania si cea referitoare la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

 

Pentru posturile de ingineri cercetare:

 • Tipurile şi cauzele degradării prin eroziune a terenurilor agricole;
 • Estimarea riscului la eroziune a terenurilor agricole;
 • Măsuri şi lucrări antierozionale, preventive, de reabilitare şi de reconstrucţie ecologică;
 • Agrotehnica antierozionala;
 • Notiuni de: cadastru agricol, imbunatatiri funciare, pedologie, agrometeorologie;
 • Cunostinte de lucru cu calculatorul: word, excel, powerpoint;
 • Legislatie privind protectia solului in Romania.

 

Pentru postul de economist:

– Organizarea sii conducerea contabiltatii;

– Norme metodologice privind organizarea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi si instructiuni de aplicare;

– Modul inregistrare a cheltuielilor pe clasificatia funclionaIa si economica a bugetului in institutiile publice cu din venituri proprii si subventii;

– Norme generale privind documentele justificative si financiar contabile;

– Continutul, modul de intocmire si utilizare a registrelor si  a formularelor privind activitatea financiara si contabila;

– Atributii si competente privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice;

– Principii si reguli privind inventarierea elementelor de activ si pasiv;

– Procesul scoatere din functiune, casare si valorificare  a activelor corporale care alcatuiesc domeniul activ al statului;

– Reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;

– Principii si reguli bugetare

– Executia bugetara in institutiile publice;

– Procedura functionare a sistemului national de raportare – Forexeburg

 

Bibliografie legislativa pentru postul de economist:

– Legea nr 45/2009 privind organizarea si functionarea ASAS Bucuresti si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare.

– Hotararea nr. 1/2011 privind aprobarea Statutului si a Regulamentului organizare si functionare ale ASAS Bucuresti;

– Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

– O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea ordonantarea si plata cheltuielilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

– O.M.F.P. nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilorsi capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare;

O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

– O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii in institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

– O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile;

– Legea 22/1969 privind angajarea gestioanrilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea –cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordonanta de urgenta nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea 52/2001 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr. 227/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

– O.G. nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordin nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri de functionare a sistemului national de raportare Forexebug, cu modificarile si completarile ulterioare;